Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

(dále jen „Zásady“)

Společnost Perinvest, a.s., IČ: 267 50 520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8072 tímto informuje třetí osoby o principech ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, a to v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tedy nařízení EU č. 2016/679, dále jen „Obecné nařízení“).

Tato informace se vztahuje na zpracování osobních údajů

- sledujících našeho videoobsahu, registrovaných uživatelů našich služeb a registrovaných uživatelů našich Webových stránek nebo odběratelů našich obchodních sdělení,

- ostatních návštěvníků či uživatelů našich webových stránek dle typu využívané služby, - uživatelů našich mobilních a televizních aplikací,

- účastníků našich her, soutěží a jiných soutěžních či PR projektů,

- našich smluvních partnerů, jako jsou dodavatelé, prodejci a byznysoví zákazníci.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů je společnost Perinvest, a.s., IČ: 267 50 520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8072 (dále jen „Správce“). Společnost Perinvest, a.s. provozuje webové stránky dostupné na URL adrese https://perinvest.group/ a www.sportytv.cz a dále internetové stránky na doménách odvozených od výše uvedených stránek (dále souhrnně též „Webové stránky“), na kterých zveřejňuje týkající se její činnosti, a je provozovatelem televizního vysílání na programu Sporty TV.

Subjekty údajů mohou posílat své žádosti, připomínky, stížnosti či námitky správci (i.) elektronicky na e-mailovou adresu osobniudaje@perinvest.group,(ii.) písemně na adrese Perinvest, a.s., IČ: 267 50 520, Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5.

2. Jaké vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaje, které o vás budeme zpracovávat, většinou získáme v průběhu naší vzájemné interakce (například identifikační a kontaktní údaje a technická data a informace, které od vás získáváme při vašem využívání našich Webových stránek, aplikací nebo při naší telefonické, elektronické či jiné komunikaci), což zahrnuje i informace, které nám poskytnete, když se registrujete jako uživatel našich Webových stránek, objednáváte naše služby, vyhledáváte program, zadáváte objednávku našich služeb, využíváte naše Webové stránky či služby, telefonicky nás kontaktujete na jednu z námi zřízených linek, účastníte se diskusí nebo jiných funkcí sociálních médií na našich Webových stránkách, účastníte se soutěže, promoakce nebo průzkumu, vyplňujete přihláškový či jiný formulář, například v rámci castingu (konkurzu) pro vyráběné pořady nebo jiné mediální produkce či když nám hlásíte problémy s našimi Webovými stránkami nebo aplikacemi.

V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Osobní údaje, jež budeme shromažďovat a zpracovávat, mohou obsahovat např. vaše jméno, titul, adresu, e-mail, telefonní číslo, ID zákazníka, přezdívku, finanční a platební údaje, osobní popis, profilové informace a fotografii, věk a datum narození, ale také technické údaje o vaší IP adrese, přibližné poloze dle této IP adresy, o vašem zařízení, ze kterého k našim službám přistupujete, o vašem pohybu v prostředí Webových stránek nebo aplikací.

Nebudeme shromažďovat ani zpracovávat vaše citlivé osobní údaje (například informace o vašem zdravotním stavu, sexualitě, rase či etnické příslušnosti), leda že (i.) takové citlivé osobní údaje souvisí s konkrétním účelem, za nímž zpracováváme osobní údaje, (ii.) pokud to vyžadují právní předpisy, a/nebo (iii.) pokud nám k tomu dáte speciální výslovné svolení. Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně citlivých osobních údajů) v průběhu naší interakce (například tak, že nám dobrovolně sdělíte citlivé osobní údaje v komentářích na Webových stránkách) z vlastní vůle a nikoli na naši žádost, smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování těchto dat jako nezbytné z oprávněného důvodu, ledaže takové údaje veřejně zpřístupníte (například na veřejně přístupných internetových nástěnkách) - v takovém případě tyto údaje smažeme z našich Webových stránek pouze pokud k tomu budeme povinni ze zákona, nebo pokud si nebudeme přát je nadále uchovávat.

Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailové adresy, telefonní čísla domů, čísla mobilních telefonů, poštovní adresu fyzické osoby (trvalé či přechodné bydliště, doručovací adresa), datum narození, údaje o dosaženém vzdělání, absolvované praxi, znalostech a schopnostech, o získaných certifikátech, absolvovaných zkouškách, školeních a kurzech.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Obecném nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Obecného nařízení.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

- evidence a řádné plnění našich smluvních závazků,

- kontrola činnosti našich zaměstnanců, compliance a whisteblowing,

- splnění našich povinností vyplývajících ze zákona (např. zákonné a daňové povinnosti, předpisy týkající se ochrany osobních údajů, předpisy týkající se regulace reklamy a provozování televizního vysílání),

- pro potřeby našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí osoby), pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše základní práva (např. za účelem IT bezpečnosti, pro statistické, technické, administrativní a provozní účely, další rozvoj našich služeb, vymáhání pohledávek),

- k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů někoho jiného) a/nebo

- pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo úřední účely.

V případě zpracování osobních údajů ve vztahu k fyzickým osobám, které se ucházejí o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče v rámci provádění opatření směřujících k uzavření smlouvy (výběrového řízení), k nimž dochází na základě návrhu osoby ucházející se o zaměstnání.

V případě zpracování osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s tím, že užíváte naše Webové stránky a služby s nimi související, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje získané v souvislosti s tím, že (i.) vstoupíte na naše Webové stránky a pohybujete se na nich, (ii.) když na naše Webové stránky vkládáte své příspěvky, komentáře, hodnocení nebo jiné druhy reakce, (iii.) když s námi komunikujete prostřednictvím našich Webových stránek (např. prostřednictví kontaktního formuláře), (iv.) když s námi komunikujete jiným způsobem,

např. telefonicky, prostřednictvím elektronických komunikací nebo sociálních sítí. Takovéto zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu.

V některých případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V takových případech vás zvlášť požádáme o jednoznačný souhlas při poskytnutí osobních údajů. Tento souhlas budete moci kdykoliv odvolat prostřednictvím osobniudaje@perinvest.group. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním.

Ve vztahu k používání cookies (vyjma nezbytně nutných cookies) můžete svůj souhlas udělit ve vyskakovacím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Změna nastavení souborů cookies“ na adrese https://perinvest.group/gdpr. Stejným způsobem lze i již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Ochrana vašich dat je naší prioritou.

K vašim osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet pracovníků naší společnosti dle účelu zpracování, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito pracovníci jsou v souvislosti s vašimi osobními údaji vázáni povinností mlčenlivosti. K zabezpečení vašich osobních údajů byla přijata vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Tito pracovníci mohou nakládat s osobními údaji pouze na pokyn vedení naší společnosti, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi – vždy však výlučně v mezích Obecného nařízení, obecně závazných právních předpisů a těchto zásad.

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní. V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou samostatnými správci osobních údajů či společnými správci společně s naší společností. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jste je poskytli. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, tak mohou být:

- osoby, které pro nás zajišťují subdodávky služeb, technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových a cloudových služeb, poskytovatelé služeb elektronických komunikací a archivačních služeb);

- poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet) a poskytovatelé platebních služeb;

- osoby zajišťující pro nás právní, ekonomické či daňové poradenství, případně auditoři, osoby zajišťující pro nás vymáhání pohledávek;

- provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

- osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a Webových stránek a toto zabezpečení také pravidelně testují;

- provozovatelé technických řešení, díky kterým vám můžeme zobrazovat pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také

- společnosti poskytující pojištění pohledávek anebo

- inkasním agenturám

a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek.

Některé zvláštní předpisy umožňují dotčeným osobám požadovat sdělení některých údajů, např. podle § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy je šiřitel reklamy povinen oznámit osobě, která prokáže oprávněný zájem, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy.

V případě platebního styku mohou v běžném rozsahu některé údaje získat

- banky či poskytovatelé platebních služeb na internetu.

Jako zpracovatel pro službu inkasa plateb v rámci SIPO je využívána

- Česká pošta, s.p.

V případě prodeje závodu či jeho části či přeměny společnosti mohou být osobní údaje předány takovému nabyvateli/právnímu nástupci či v omezeném rozsahu zájemcům o koupi za účelem právní prověrky.

Ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, mohou být tyto Vaše osobní údaje poskytnout dalším společnostem, které působí v rámci Perinvest Group, a to za účelem možnosti nabídnout vám vhodné zaměstnání v rámci uvedených skupin vzhledem k vašemu vzdělání, znalostem, schopnostem a dosaženým profesním zkušenostem, tj.: - Perinvest Media s.r.o., IČ: 074 59 645

- Perinvest Group s.r.o., IČ: 030 80 765

- Perinvest Gastr s.r.o., IČ: 053 91 687

- Perinvest Development s.r.o., IČ: 172 65 860

- Perinvest Arena Sport z.s., IČ: 191 84 336

- Perinvest Media Production s.r.o., IČ: 212 43 742

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů Webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho počítače a neobsahují viry.

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookies (sessions cookies), které jsou uloženy v počítači uživatele jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé (persistent) soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači uživatele déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé soubory cookie pomáhají počítač uživatele identifikovat, jestliže opětovně navštíví jakoukoli internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat uživatele osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky webů zájmům uživatele a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemohou ovšem jakkoliv identifikovat uživatele osobně a příslušná data ukládá správce zcela anonymizovaně a nespojuje je s jakýmikoli jinými daty.

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve vašem počítači i po ukončení prohlížeče. A za třetí, informace z cookies se používají k poskytování služeb, behaviorálnímu cílení a analýze návštěvnosti. Behaviorální cílení je forma zobrazování internetové reklamy založená na způsobu použití internetových prohlížečů a umožňuje inzerentům doručovat reklamní sdělení

uživatelům na základě jejich zájmů. Jedná se o bezpečnou a transparentní formu reklamy navrženou v zájmu uživatelů.

Cookies pro ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení a dále cookies pro cílení a měření reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas k marketingovým cookies udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace o této možnosti naleznete v textu níže. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání Webových stránek, abychom vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek, a vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní s cílem lépe alokovat reklamní zdroje a neobtěžovat uživatele nerelevantní reklamou.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení, právo na informace o údajích vedených s vaší osobou a právo požádat o výmaz zpracovávaných údajů.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 obecného nařízení zasláním na kontaktní adresu osobniudaje@perinvest.group. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování Webových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím zastoupených webů tak mohou být v počítači uživatelů cookies využívány i jinými subjekty a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách webů vloženy.

My využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, Google (AdSense, AdExchange), Facebook, SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik), R2B2 s.r.o., Programmatic s.r.o., Adform s.r.o., Teads, Smart Adserver a systém sdružení Czech Publisher Exchange z.s.p.o. (RubiconProject a další) Criteo GmbH, ETARGET SE. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu (viz níže).

Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Odpovědnost za výběr provozovatelů reklamních systémů na webových stránkách správce mají správci.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs&gl=cz Bližší informace o pravidlech systému Seznam získáte https://www.sklik.cz/ Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte https://cs-cz.facebook.com/about/privacy Bližší informace o systému R2B2 získáte https://r2b2.cz/prohlaseni-o-pouzivani-cookies/ Bližší informace o systému Adform získáte https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ Bližší informace o systému Teads získáte https://www.teads.com/privacy-policy/ Bližší informace o systému Smart adserver získáte https://smartadserver.com/ Bližší informace o systému Criteo získáte https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/ Bližší informace o systému Etarget najdete https://www.etarget.sk/cookies.php

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Z používání cookies těmito subjekty se uživatelé mohou odhlásit na výše uvedených stránkách nebo můžete využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Na tomto odkazu jsou uživatele schopni jednotlivé soubory cookies spravovat (zapínat/vypínat) dle potřeby a uvážení.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem, poskytovatelem služby Google Analytics, kterým je v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku společnost Google Ireland Limited, společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska (Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Smluvní podmínky Google: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20220105/it7r24p9/google_terms_of_service_cs_eu.pdf

Smluvní podmínky služby Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/

Souhrnné informace o zpracování osobních údajů ve službě Google Analytics: Ochrana dat - Nápověda Analytics (google.com)

6. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání, uchováváme 6 měsíců od doby, kdy nám své osobní údaje poskytnete.

7. Uchovávaní vašich osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně na území Evropské unie (dále jen "EU"). V dnešním globalizovaném světe však mohou nastat případy, kdy můžeme ke zpracování využít zpracovatele se sídlem mimo EU nebo může dojít k využití datových uložišť mimo prostor EU. Našim cílem je nepředávat vaše osobní údaje do třetích zemí (tedy mimo EU), nebude-li zajištěna jejich dostatečná ochrana, a to zejména následujícími způsoby:

- je-li na základě rozhodnutí Evropské komise prohlášeno, že daná třetí země nabízí přiměřenou úroveň ochrany;

- na základě poskytnutí vhodných záruk a pod podmínkou, že fyzickým osobám budou k dispozici vymahatelná práva a účinný právní ochrana, a to standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí přezkumným postupem nebo standardních doložek o ochraně údajů přijatých dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;

Informace shromážděné třetími osobami prostřednictvím souborů Cookies mohou být zpracovávány na serverech umístěných v EU a přeneseny mimo území EU (a to zejména do Spojených států amerických), jejichž legislativa v současnosti nezajišťuje úroveň ochrany těchto osobních údajů odpovídající standardům platným v rámci EHP. Proto jsou pro tato předání přijaty vhodné záruky, jako jsou například standardní smluvní doložky (SCC), nebo závazná podniková pravidla (BCR).

Pokud si však předávání vašich osobních údajů do zemí mimo EHP přesto nepřejete, doporučujeme odmítnout souhlas s používáním analytických a výkonnostních cookies a cookies pro marketingové účely a cílenou reklamu v nastavení předvoleb cookies.

8. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Jak už jsme uvedli výše, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem naplnění oprávněného zájmu správce, tj. za účelem

- identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným v rámci Webových stránek,

- realizace činností směřující k uzavření a plnění smlouvy včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vaši žádost,

- plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,

- ochrany zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

9. Na základě čeho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování vašich osobních údajů, uvádíme výše.

10. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že

e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli Webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

11. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: osobniudaje@perinvest.group, (ii.) písemně na adrese Perinvest, a.s., IČ: 267 50 520, Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5.

Výše uvedené adres jsou platné i pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.

12. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné. Jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro uzavření a splnění mezi námi uzavřené smlouvy, pro využívání našich služeb, k výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, resp. k zodpovězení dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete. V případě neposkytnutí vašich osobních údajů nebude možné, abychom s vámi smlouvu uzavřeli a plnili, abychom vás mohli zařadit do výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, jakož abychom vyřídili váš dotaz či podnět, která nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách nebo jinou, zejména elektronickou formou.

13. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

- právo osobní údaje opravit či doplnit - domníváte-li se, že údaje, které o vás uchováváme, evidujeme, nebo jinak zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete nás požádat, abychom je opravili, příp. doplnili. Toto podezření na nesprávnost vašich údajů, u nás shromážděných, může být jak subjektivní, tak objektivní povahy. Pravidelně se snažíme osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici;

- právo požadovat omezení zpracování - můžete také požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:

· zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

· zpracování je protiprávní a nechcete své osobní údaje vymazat, ale místo toho pouze žádáte omezení jejich užívání;

· osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

· vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody jako subjektu údajů.

Bude-li zpracování osobních údajů subjektu údajů omezeno, můžeme mít osobní údaje jen uložené. Jakkoli jinak zpracovávat je smíme pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu. V takovém případě budete předem upozorněni, že omezení zpracování bude zrušeno.

Dále máte právo:

- vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech – v oblasti zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům a v oblasti zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu;

- požadovat přenesení údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci;

- na přístup k osobním údajům – máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli vaše osobní údaje, a pokud ano, tak které kategorie, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu jsou předávány a zpřístupněny, jak dlouho jsou uchovávány a kde jsme je získali.

- být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

- na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech - můžete také požádat, aby byly vaše osobní údaje vymazány, pokud:

· osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány;

· vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

· je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Váš svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;

· osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

· osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;

· shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší zákonného limitu.

Vaši žádost o výkon práva na výmaz můžeme odmítnout v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu plnění smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného

požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.

Vašimi dalšími právy jsou též:

· právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

· právo na informace - máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Informace mají zahrnovat kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování, příjemce osobních údajů, dobu uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

· práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo kdykoli požádat o lidský zásah týkající se vašich osobních údajů, tj. aby pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedené automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit;

· a další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v Obecném nařízení.

14. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím využijte e-mail osobniudaje@perinvest.group.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s vámi monitorována.

15. Změny Zásad

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, tyto Zásady kdykoli změnit nebo aktualizovat. Z tohoto důvodu doporučujeme Zásady průběžně sledovat. Zásady jsou aktuální od data aktualizace uvedeného níže. K osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Obecným nařízením a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud subjekt údajů neudělil souhlas s jiným zacházením

15. Činnost provozovatele televizního vysílání

Společnosti Perinvest, a.s. se řídí právním řádem České republiky. Orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, https://rrtv.gov.cz/cz/.

Datum aktualizace: 20. 2. 2024